Vykreslenie gridu pod sviečkovými grafmi

Zápisník experimentátora

Hierarchy: Sviečkové grafy

V dnešnom dieli si vykreslíme mriežku pod sviečkovým grafom. Mriežka uľahčuje orientáciu v hodnotách, ktoré pri sviečkových grafoch nie sú na displeji. Orientujete sa iba podľa mriežky, ktorá je vykreslená v pravidelných intervaloch.

Opäť použijeme displej Nokia 5110. V minulom dieli sme naprogramovali dve triedy na vykresľovanie pre displej Nokia 5110. Pretože mriežka vyzerá v oboch prípadoch rovnako, je toto dobrá príležitosť na pocvičenie sa v dedení objektov. Navrhneme si nasledovnú hierarchiu tried, ktoré budú rozvíjať predchádzajúci kód.

 • OHLCNokia5110BaseRender
  • OHLCNokia5110LineRender
  • OHLCNokia5110BarRender

Do triedy OHLCNokia5110BaseRender presunieme všetky zhodné funkcie pre vykresľovanie.

 • void drawHeader()
 • void drawFooter()
 • void setDisplay(Adafruit_PCD8544 *d)
 • void drawGrid(ohlcvalue minimum, ohlcvalue maximum, ohlcvalue grid_step)

V odvodených triedach necháme iba samotnú funkciu na vykresľovanie sviečky.

 • void drawBar(int pos, OHLCData<ohlcvalue> *bar)

Schéma zapojenia sa v ničom neodlišuje od predchádzajúcich zapojení s displejom Nokia 5110, kde sme nepotrebovali pripojiť žiadne ďalšie súčiastky. Iba Arduino, level shifter a displej Nokia 5110.

Program

Hlavný program sa zmodifikuje voči predchádzajúcemu iba mierne. Hlavné úpravy budú v šablónových triedach.

ohlc_nokia_random_grid.ino

Tu pribudne iba nastavenie mierky mriežky. V našom prípade chceme mať čiaru každých 10 bodov.

void setup() {
 ...

 // connect renderer to Nokia 5110
 ohlc.getRender().setDisplay(&display);
 ohlc.setGridStep(10);

 ...
}

candlestick.h

Tu je zmien veľa. Najprv definujeme základnú triedu OHLCNokia5110BaseRender. A v nej funkciu drawGrid, ktorá sa postará o kreslenie mriežky. Kreslenie mriežky je záležitosť matematiky. Delením minimálnej hodnoty grafu požadovaným krokom dostaneme spodnú hranicu mriežky, pretože výsledok zaokrúhlime na celé číslo. A v cykle for pridáme ešte jeden krok, aby sme mriežku dostali aj nad graf. Samotná čiara sa skladá z bodiek, ktoré sú umiestnené každých 5 pixelov, aby vo výsledku mriežka príliš neprekrývala samotný graf.

template<class ohlcvalue>
class OHLCNokia5110BaseRender {
protected:
 Adafruit_PCD8544 *display;
public:
 OHLCNokia5110BaseRender() : display(NULL) {}

 void drawHeader() {}
 void drawFooter() {}
 void setDisplay(Adafruit_PCD8544 *d) {display=d;}
 void drawGrid(ohlcvalue minimum, ohlcvalue maximum, ohlcvalue grid_step) {
  const int HEIGHT = 47;
  int dv = minimum / grid_step;
  ohlcvalue bg = (dv + 0) * grid_step;
  for(ohlcvalue i = bg;i<maximum+grid_step;i+=grid_step) {
   for(int j=0;j<=84;j+=5)
    display->drawPixel(j,HEIGHT-(int)i,BLACK);
   }
  }
};

Definícia odvodenej triedy sa potom scvrkne na nasledovný kód. Všimnite si, že musíme stále definovať aj parameter šablóny ohlcvalue a musíme ho správne použiť aj pri definícii základnej triedy, od ktorej bude táto trieda odvodená. Kompilátor mal s týmto kódom trochu problém, preto som mu musel pomôcť upresniť, že chcem používať pointer na displej Nokia 5110 a bolo to treba definovať ako this->display.

template<class ohlcvalue>
class OHLCNokia5110BarRender : public OHLCNokia5110BaseRender<ohlcvalue> {
public:
 void drawBar(int pos, OHLCData<ohlcvalue> *bar) {
  if(this->display==NULL)
   return;
   
  int START = 5 + pos * 6;
  const int BW = 2;
  const int HEIGHT = 47;
  int top;
  int bottom;

  if(bar->o < bar->c) {
   top = bar->c;
   bottom = bar->o;
  } else {
   top = bar->o;
   bottom = bar->c;
  }

  // high
  this->display->drawLine(START+1*BW,HEIGHT-bar->h,START+1*BW,HEIGHT-top,BLACK);

  // low
  this->display->drawLine(START+1*BW,HEIGHT-bar->l,START+1*BW,HEIGHT-bottom,BLACK);

  // bar
  if(bar->o < bar->c) {
   this->display->fillRect(START,HEIGHT-bottom,2*BW+1,bottom-top+1,WHITE);
   this->display->drawRect(START,HEIGHT-bottom,2*BW+1,bottom-top+1,BLACK);
   }
  else
   this->display->fillRect(START,HEIGHT-bottom,2*BW+1,bottom-top+1,BLACK);
  }
};

A na záver už ostal iba upravený kód na vykreslenie grafu aj s mriežkou. Kód vo funkcii draw robí to, že po vykreslení hlavičky spočíta minimum a maximum na sviečkach a požiada renderer, aby s danými parametrami mriežku vykreslil.

template<typename ohlcvalue, const int len, const int stp, typename renderclass>
class OHLCChart {
 ...
 ohlcvalue grid_step;
 
public:
 ...

 void setGridStep(ohlcvalue value) {
  grid_step = value;
 }
 
 ...

 void draw() {
  render.drawHeader();
  if(grid_step>0 && ohlc_first!=len) {
   ohlcvalue minimum = data[ohlc_first].l;
   ohlcvalue maximum = data[ohlc_first].h;
   for(int i=ohlc_first+1;i<len;i++) {
    if(data[i].l<minimum)
     minimum = data[i].l;
    if(data[i].h>maximum)
     maximum = data[i].h;
   }
   if(minimum!=maximum)
    render.drawGrid(minimum,maximum,grid_step);
  }
  for(int i=ohlc_first;i<len;i++)
   render.drawBar(i,data+i);
  render.drawFooter();
 }
};

Zdrojový kód

Zdrojový kód sa nachádza na GitHub.

Pokračovanie

Nabudúce budeme konečne zobrazovať reálne namerané údaje o teplote. Upravíme kód tak, aby automaticky prispôsoboval mierku nameraným údajom.


30.08.2016


Menu