LCD displej 16x2

Page

Stránky / Displeje /

LCD displej je lacné riešenie, ako zobrazovať údaje a nebyť pritom limitovaný na pripojenie ku počítaču. Na obrázku je zapojený displej, ktorý má v sebe nahraný program Hello world priamo z príkladov.

Je tam aj pár súčiastok (LM317 a tri odpory), ktoré nie sú pripojené a nie sú nutné na zapojenie displeja. Funkčné súčiastky sú tri.

 • Dva rezistory tvoria deličku napätia, ktorá definuje kontrast displeja. Lepšie je ale použiť potenciometer a nastaviť vhodnú hodnotu napätia experimentálne.
 • Posledný rezistor je pripojený k podsvieteniu a limituje prúd cez LED diódu podsvietenia, pretože tak si to odo mňa vyžadoval datasheet. Iné displeje ho nemusia vyžadovať a vtedy sa tam priamo napojí 5 V.

Letovanie

Displej sa obvykle dodáva bez naletovaných konektorov. Preto je ho potrebné pred prvým použitím doplniť o nejaké pohodlné konektory, ktoré umožnia jeho pohodlné pripájanie a odpájanie. Ja som na oba moje displeje priletoval kolíkové lišty, ktoré umožňujú pohodlne zastrčiť displej do skúšobnej dosky.

Piny

Piny sú na displeji označené a obvykle sa nachádzajú na ľavom hornom okraji displeja. Začína sa z ľavej strany:

 1. VSS - Sem sa pripája GND z Arduina.
 2. VDD - Sem sa pripája 5 V z Arduina.
 3. Vo - Kontrast. Ten je možné nastaviť potenciometrom, alebo komu sa s tým nebude chcieť hrať, stačí to napevno pripojiť cez deličku napätia. V hraničných nastaveniach to nebude ukazovať nič rozumné, takže obvykle aj tak skončíte na tom, že tam dát približne 3 V a viac sa s tým nebudete zabávať. Teraz som ešte podrobnejšie preskúmal všetky displeje, ktoré mám a je to naozaj individuálna záležitosť nastavenia pre každý displej. To čo na jednom svieti pekne, na inom je skoro nečitateľné. Takže treba si vyskúšať a nastaviť podľa svojho.
 4. RS - High - Data. Low - Inštrukcie.  Napríklad na digitálny pin 12 Arduina.
 5. R/W - Zapisovanie alebo ćítanie dát. Keďže obvykle budeme len zapisovať, pripojí sa sem GND.
 6. E - Enable signal.  Napríklad na digitálny pin 11 Arduina.
 7. DB0 - Data. V obvyklom štvorbitovom móde býva nezapojený.
 8. DB1 - Data. V obvyklom štvorbitovom móde býva nezapojený.
 9. DB2 - Data. V obvyklom štvorbitovom móde býva nezapojený.
 10. DB3 - Data. V obvyklom štvorbitovom móde býva nezapojený.
 11. DB4 - Data. V obvyklom štvorbitovom móde býva zapojený. Napríklad na digitálny pin 5 Arduina.
 12. DB5 - Data. V obvyklom štvorbitovom móde býva zapojený. Napríklad na digitálny pin 4 Arduina.
 13. DB6 - Data. V obvyklom štvorbitovom móde býva zapojený. Napríklad na digitálny pin 3 Arduina.
 14. DB7 - Data. V obvyklom štvorbitovom móde býva zapojený. Napríklad na digitálny pin 2 Arduina.
 15. A - Kladný pól podsvetlenia displeja. Niektoré displeje sú čitateľné aj bez podsvetlenia, iné nie. Toto je dobré nastaviť presne podľa datasheetu, pretože existujú dve možnosti:
  1. niektoré displeje sem umožňujú pripojiť priamo 5 V a napájajú si LED cez vlastný predradný odpor,
  2. iné ho nemajú a bez odporu by sa LED spálili.
  3. Pozor ešte na to, že ak pripojíte sem pin 5 V z Arduina a budete mať displej, ktorý má viac LED diód, bude tadeto tiecť väčší prúd a regulátor na Arduine bude dosť horúci.
 16. K - Záporný pól podsvetlenia. Sem sa pripojí GND.

LCD v Arduine

LCD pripojíme pomocou dvoch príkazov. V tomto príklade sú použité piny na Arduine podľa predchádzajúceho textu.
 
// pripojíme si knižnicu na prácu s LCD
#include <LiquidCrystal.h>

// Inicializujeme LCD objekt
// 12 - RS, 11 - E, 5 - DB4, 4 - DB5, 3 - DB6, 2 - DB7
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
 
Následne môžeme používať príkazy na ovládanie displeja:
 • lcd.begin(16, 2) - Nastavíme, že displej má 16 stĺpcov a 2 riadky.
 • lcd.setCursor(0, 1) - Presun kurzora na prvý stĺpec a druhý riadok.
 • lcd.print("xxx") - Vypísanie textu.
 • lcd.print("   ") - Medzerami vymažeme text.
Existujú aj iné príkazy, ale na bežné použitie stačia tieto.

06.04.2016


Menu