Makrá API

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino /

Makrá využívajú preprocessor jazyka C++. Arduino IDE ich má sústredené v súbore Arduino.h. To je ten istý súbor, v ktorom nájdete aj formálne deklarácie väčšiny funkcií.

Konštanty

Konštanty sa používajú na mnohých miestach v programe. Obvykle nahradzujú nejaké číslo. Aby ste si nemuseli pamätať každé takéto číslo, dostali pomocou makra svoje symbolické meno.

#define HIGH 0x1
#define LOW  0x0

#define INPUT 0x0
#define OUTPUT 0x1
#define INPUT_PULLUP 0x2

#define PI 3.1415926535897932384626433832795
#define HALF_PI 1.5707963267948966192313216916398
#define TWO_PI 6.283185307179586476925286766559
#define DEG_TO_RAD 0.017453292519943295769236907684886
#define RAD_TO_DEG 57.295779513082320876798154814105
#define EULER 2.718281828459045235360287471352

#define SERIAL  0x0
#define DISPLAY 0x1

#define LSBFIRST 0
#define MSBFIRST 1

#define CHANGE 1
#define FALLING 2
#define RISING 3 

Tieto symbolické mená sa využívajú nasledovne:

  • HIGH, LOW - Využívajú ich funkcie na ovládanie digitálnych pinov na označovanie logickej jednotky a nuly. Napríklad funkcie digitalWrite a digitalRead.
  • INPUT, OUTPUT, INPUT_PULLUP - Využíva ich funkcia pinMode, ktorá pomocou nich nastavuje správanie vstupno-výstupného pinu.

Makrá tváriace sa ako funkcie

Jednoduché funkcie sa v C++ často zapisujú pomocou makra. To preto, lebo výsledný strojový kód, ktorý vznikne po preklade, je vďaka makru častokrát menší, než keby bolo to isté zapísané pomocou funkcie.

#define min(a,b) ((a)<(b)?(a):(b))
#define max(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))
#define abs(x) ((x)>0?(x):-(x))
#define constrain(amt,low,high) ((amt)<(low)?(low):((amt)>(high)?(high):(amt)))
#define round(x)     ((x)>=0?(long)((x)+0.5):(long)((x)-0.5))
#define radians(deg) ((deg)*DEG_TO_RAD)
#define degrees(rad) ((rad)*RAD_TO_DEG)
#define sq(x) ((x)*(x))

#define interrupts() sei()
#define noInterrupts() cli()

#define clockCyclesPerMicrosecond() ( F_CPU / 1000000L )
#define clockCyclesToMicroseconds(a) ( (a) / clockCyclesPerMicrosecond() )
#define microsecondsToClockCycles(a) ( (a) * clockCyclesPerMicrosecond() )

#define lowByte(w) ((uint8_t) ((w) & 0xff))
#define highByte(w) ((uint8_t) ((w) >> 8))

#define bitRead(value, bit) (((value) >> (bit)) & 0x01)
#define bitSet(value, bit) ((value) |= (1UL << (bit)))
#define bitClear(value, bit) ((value) &= ~(1UL << (bit)))
#define bitWrite(value, bit, bitvalue) (bitvalue ? bitSet(value, bit) : bitClear(value, bit)) 

Tieto funkcie sa využívajú nasledovne:

  • min - Menšia hodnota z hodnôt a a b.
  • max - Väčšia hodnota z hodnôt a a b.
  • abs - Absolútna hodnota z x.
  • constrain - Obmedzenie rozsahu. Ak je hodnota amt menšia ako low, výsledok bude low. Ak je hodnota amt väčšia ako high, výsledok bude high. Ak je amt v intervale, výsledok ostane na hodnote amt.

22.06.2016


Menu