shiftOut()

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino / Funkcie API /

Funkcia vykoná postupné odoslanie jednotlivých bitov na výstupný pin. Funkcia postupuje podľa nastavenie poradia bitov tak, že najprv nastaví hodnotu bitu na dataPin a potom urobí krátky pulz hodín na clockPin. Toto je softvérová implementácia rovnakej funkcionality ako vykonáva rozhranie SPI. SPI je voči tejto funkcii rýchlejšie, ale nemôže zase odosielať bity na ľubovoľnom pine.

Syntax

void shiftOut(uint8_t dataPin, uint8_t clockPin, uint8_t bitOrder, uint8_t val);

Parametre

  • dataPin - Pin na ktorom sa postupne objavia všetky bity odosielanej hodnoty.
  • clockPin - Pin na ktorom sa generuje signál hodín.
  • bitOrder - Poradie bitov.
    • MSBFIRST - Most Significant Bit First. Najvýznamnejšie bity idú ako prvé.
    • LSBFIRST - Least Significant Bit First. Najmenej významné bity idú ako prvé.
  • val - Odosielaná hodnota.

Návratová hodnota

  • void - Funkcia nevracia žiadnu hodnotu.

Poznámka

Piny dataPin a clockPin musia byť nastavené ako výstupné funkciou pinMode


17.06.2016


Menu