Meranie intenzity svetla cez fotorezistor

Zápisník experimentátora

Fotorezistor je súčiastka, ktorej odpor klesá s rastúcou intenzitou svetla. Používa sa v kombinácii s ďalším rezistorom, s ktorým vytvára deličku napätia. Meraním napätia medzi oboma odpormi môžeme získať napätie, ktoré zodpovedá intenzite svetla. Tento vzťah medzi intenzitou svetla a nameraným napätím síce nie je lineárny, ale na väčšinu úloh to bude stačiť.

Fotorezistor je možné zapojiť dvomi spôsobmi:

  • +5 V na fotorezistor, stred na analógový vstup a 10k rezistor na Gnd.
  • Gnd na fotorezistor, stred na analógový vstup a 10k rezistor na +5 V.

Reálne namerané hodnoty sa budú líšiť podľa použitého fotorezistora a pretože všetci nakupujeme tieto veci z najlacnejšieho zdroja, nemáme ku nim žiaden datasheet, ale v princípe by sa malo pri použití 10k rezistora v deličke napätia dosiahnuť široké rozpätie nameraných hodnôt, ktoré sa budú v minimách a maximách blížiť ku hodnotám intervalu <0, 1023>.

+5 V na fotorezistor, stred na analógový vstup a 10k rezistor na Gnd

Pri tomto zapojení by ste mali namerať na A0:

  • Jasné svetlo - >800-900
  • Tma - <100

Gnd na fotorezistor, stred na analógový vstup a 10k rezistor na +5 V

Pri tomto zapojení by ste mali namerať na A0:

  • Jasné svetlo - <100
  • Tma - >800-900


Download

27.07.2015


Menu