Vývoj stránky - Formátovanie zdrojových textov

Zápisník experimentátora

Na pôvodnej stránke bol večný problém skopírovať kus zdrojového textu pre Arduino na web. Na tejto stránke sa to deje automaticky vďaka automatickému JS formátovaniu pomocou https://highlightjs.org/. Napríklad klasický blink program vyzerá takto.

/*
 Blink
 Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.

 Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the Uno and
 Leonardo, it is attached to digital pin 13. If you're unsure what
 pin the on-board LED is connected to on your Arduino model, check
 the documentation at http://www.arduino.cc

 This example code is in the public domain.

 modified 8 May 2014
 by Scott Fitzgerald
 */


// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
 // initialize digital pin 13 as an output.
 pinMode(13, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
 digitalWrite(13, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);       // wait for a second
 digitalWrite(13, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);       // wait for a second
}

03.07.2015


Menu