ESP8266 - HTTP server a senzor teploty DS18B20

Zápisník experimentátora

Hierarchy: ESP8266

V predchádzajúcich článkoch sme sa naučili vytvoriť HTTP server pomocou mikrokontroléra ESP8266. Doteraz sme zobrazovali statické stránky. Postupne sme sa naučili zobraziť stránky, ktoré boli v zdrojovom kóde programu, alebo boli uložené v súborovom systéme SPIFFS. Dnes sa posunieme o kus ďalej. Statickú stránku nahradíme dynamickou stránkou, ktorá bude zobrazovať teplotu. Teplotu budeme merať pomocou integrovaného obvodu DS18B20.

V ESP8266 je nahraný program, ktorý zobrazuje jedinú stránku. Na stránke je zobrazená aktuálna teplota v miestnosti. HTML kód stránky je vytvorený pomocou knižnice Bootstrap, ktorá zabezpečuje responzívny dizajn. Stránka zobrazuje dva stavy:

 • Meranú teplotu v miestnosti.
 • Alebo chybové hlásenie v prípade, že sa nepodarilo nájsť senzor teploty DS18B20.

Program funguje tak, že si zo súborového systému SPIFFS stiahne šablónu HTML stránky a v nej nahradí premennú skutočnou teplotou. Potom výslednú stránku odošle do prehliadača. Toto je jeden možný spôsob, ako sa dá vytvoriť výsledná stránka v prehliadači. Pokiaľ potrebujete meranú teplotu zobraziť v prehliadači len občas a netrápi vás, či neprenášate pri každej obnove stránky príliš veľa informácií, ktoré sa nikdy nemenia, potom je tento spôsob na to vhodný. V pokračovaní tohto seriálu si ukážeme, že sa to dá urobiť aj inak a ukážeme si, ako sa dá oddeliť grafika od prenášaných údajov.

Zoznam súčiastok

Budeme potrebovať tieto súčiastky:

 • ESP8266 {linkESP8266}
 • Breadboard {linkBreadboard}
 • DS18B20 {linkDS18B20}
 • Rezistor 4k7 {linkR}

Súčiastky sú zapojené podľa tejto schémy. Na pine D6 musí byť zapojený pull-up rezistor. Senzor teploty je zapojený normálne na GND a 3,3 V. Ak máte originálne senzory teploty, môžete ho zapojiť aj v parazitickom napájaní.

Príklad

Tento príklad bude fungovať iba vtedy, ak si zdrojový kód stiahnete z GitHub a obsah adresára data prenesiete do SPIFFS pomocou príkazu Tools/ESP8266 Sketch Data Upload.

HTML

Šablóna HTML stránky sa nachádza v súbore index.html. Je to jednoduchý kód pre responzívny dizajn pomocou knižnice Bootstrap. Dôležitá je iba premenná {TEMPERATURE}, ktorá je vo výslednej stránke nahradená meranou teplotou.

<html>

<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
  <link rel="icon" type="image/png" href="favicon.png">
  <title>HTTP Server ESP8266 - DS18B20</title>
</head>

<body>
  <div class="container">
    <h1>ESP8266 HTTP Server</h1>
    <p>Temperature: <b>{TEMPERATURE}</b></p>

    <p>Copyright (C) 2019 <a href="https://www.arduinoslovakia.eu">Arduino Slovakia</a>.</p>
  </div>
</body>

</html>

C++

Takto vyzerá zdrojový kód programu. Základom programu je HTTP server, ktorý počúva na porte 80. Teplota je meraná pomocou senzora teploty DS18B20. Použité knižnice možno rozdeliť na dve skupiny.

 • ESP8266WiFi, ESP8266WebServer, FS - Tieto knižnice sú nainštalované spolu s ESP8266.
 • OneWire, DallasTemperature - Tieto knižnice slúžia na meranie teploty. Obe sa dajú nainštalovať pomocou správcu knižníc. Hypertexty na zdrojové kódy jednotlivých knižníc nájdete v zdrojovom kóde programu, ktorý si stiahnete z GitHub.

Pretože výsledkom programu je jediná stránka, v programe ju vytvára funkcia handleRoot. Táto stránka je ale v skutočnosti zložená z dvoch častí. Jednou je samotný vygenerovaný HTML kód. Druhou je malá ikona, ktorá sa zobrazuje na záložke v prehliadači. Ikona je malý PNG súbor favicon.png, na ktorý je odkaz v zdrojovom kóde HTML stránky. Prehliadač si tento obrázok vyžiada a pretože pri ňom nemusíme robiť žiadne úpravy, môžeme ho staticky poskytnúť priamo zo SPIFFS.

Funkcia handleRoot najprv overí, či máme v SPIFFS uložený súbor index.html. Potom si obsah súboru uloží do premennej body. Nasleduje meranie teploty, ktoré môže mať dva výsledky.

 • Ak sme zle zapojili senzor teploty, program ho nedokáže nájsť a vtedy vygeneruje chybové hlásenie.
 • Ak senzor teploty existuje, vygeneruje sa textový reťazec s teplotou.

Výsledok sa nahradí v šablóne HTML stránky namiesto reťazca {TEMPERATURE}. Aby výsledok dobre vyzeral, je použité formátovanie pomocou Bootstrap CSS štýlov alert-danger a alert-info.

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <FS.h>
#include "arduino_secret.h"
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

#define ONE_WIRE_BUS D6

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);

ESP8266WebServer server(80);

void handleRoot() {
 Serial.println("GET /");
 File f = SPIFFS.open("/index.html", "r");
 if (!f) {
  Serial.println("File '/index.html' open failed.");
  server.send(500, "text/plain", "500: File '/index.html' open failed.");
 }
 else {
  String body = f.readString();
  if (sensors.getDS18Count() == 0) {
   body.replace("{TEMPERATURE}", "<div class=\"alert alert-danger\">ERROR</div>");
  }
  else {
   sensors.requestTemperatures();
   double temp = sensors.getTempCByIndex(0);
   Serial.println(temp);
   String tempt = "<div class=\"alert alert-info\">" + String(temp) + " °C</div>";
   body.replace("{TEMPERATURE}", tempt);
  }
  server.send(200, "text/html", body);
  f.close();

 }
}

void setup(void) {
 Serial.begin(115200);
 WiFi.begin(ssid, password);
 Serial.println("");

 // Wait for connection
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.print("Connected to ");
 Serial.println(ssid);
 Serial.print("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());

 sensors.begin();
 SPIFFS.begin();

 server.serveStatic("/favicon.png", SPIFFS, "/favicon.png");
 server.on("/", handleRoot);

 server.onNotFound([]() {
  server.send(404, "text/plain", "404: Not Found");
 });

 server.begin();
 Serial.println("HTTP server started");
}

void loop(void) {
 server.handleClient();
}

Zdrojový kód

Zdrojový kód sa nachádza na serveri GitHub.Video


13.08.2019


Menu